توزیع مستقیم تجهیزات شبکه

توزیع مستقیم تجهیزات رک شبکه

تجهیزات رک شبکه که شامل سوئیچ ،کابل و سایر تجهیزات راه اندازی یک شبکه می شود نیاز به محافظت دارد که داخل رک گذاشته می شود تا از هرگونه خطری مانند آتش سوزی و یا

بیشتر بخوانید