عرضه پچ کورد یک متری

عرضه مستقیم پچ کورد فیبر نوری یک متری

پچ کورد فیبر نوری یک متری به نوعی از کابل ها می باشد که به کانکتور متصل می گردند. در شبکه های فیبر نوری برای اینکه بتوانیم اتصالات را به بهترین نحو بر قرار کنیم

بیشتر بخوانید