عرضه کننده تجهیزات رک سرور

عرضه کننده تجهیزات رک اتاق سرور

در محیط هایی که شبکه های مختلف در حال استفاده هستند شما به یک محفظه فلزی بنام رک نیاز دارید تا تمام کابل و سرور و تجهیزات مربوط به سیستم های کامپیوتری را پوشش د

بیشتر بخوانید