مراکز پخش کیستون

مراکز پخش کیستون زاویه دار شبکه

کیستون شبکه تجهیزاتی هستند که در ارتباطات داده، به ویژه شبکه های محلی LAN استفاده می شوند. جک به صفحه دیواری یا پچ پنل سوار می شود. jackstone اتصال نهایی یک کاب

بیشتر بخوانید